Очолює кафедру Олексієнко Лариса Анатоліївна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та мовної підготовки

Ідентифікатор ORCID: 0000-0002-3509-388X

Посилання на Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=r3Ei80AAAAAJ&hl=ru

Профіль «Наука України»: ID: 1473773 Посилання: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1473773

Сфера наукових інтересів: Професійна підготовка перекладачів, методика викладання іноземної мови, соціологія освіти

Освіта:

Інформація про науковий ступень:

2019 р. Отримання диплому кандидата наук зі спеціальності Теорія і методика професійної освіти ДК № 054440 від 15.10.2019 р.

 2019 р. захист кандидатської дисертації за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Кременчук, Україна

1998 – 2002 рр. Вища освіта: Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, спеціальність – педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (німецька), вчитель німецької мови та зарубіжної літератури, Полтава, Україна

Загальний науково-педагогічний стаж: з 2002 року

Луканська Галина Анатоліївна

Cтарший викладач кафедри соціальної роботи та мовної підготовки

Ідентифікатор ORCID: 0000-0001-8990-8573

Посилання на Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=h2OFCYwAAAAJ

Сфера наукових інтересів: Лінгвістика, переклад, методика викладання іноземних мов та перекладу

Освіта:

Дніпропетровський університет економіки та права, спеціальність – переклад, перекладач з двох іноземних мов, референт, Дніпропетровськ, Україна

Загальний науково-педагогічний стаж: з 2005 року

Сокуренко Петро Іванович

Кандидат економічних наук, професор кафедри кафедри соціальної роботи та мовної підготовки

Сфера наукових інтересів: Проблеми розвитку економіки країни в умовах глобалізації, міжнародні-економічні відносини,педагогіка вищої освіти

Освіта:

Інформація про вчене звання:

2008 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри мереджменту 12ДЦ № 021832 від 23 гудня 2008 р.

Інформація про науковий ступень: 2007 р. Отримано диплом кандидата наук зі спеціальності «Економіка, організація і управління підприємствами», ДК № 040718 від 10.05.2007 р.

 2007 р. Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка, організація і управління підприємствами»,

Гуманітарний університет «Запорізького інституту державного та муніципального права», Запоріжжя, Україна

Вища освіта:

1994 р., Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, спеціальність – інженер-механік, кваліфікація-.«Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти», Кіровоград, Україна

2004., Дніпропетровський університет економіки та права, спеціальність- спеціаліст з економіки, кваліфікація-. економіка підприємства Дніпропетровськ, Україна

2015р., Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, спеціальність- ступінь магістра, кваліфікація- магістр з педагогіки вищої школи,викладач університетів та вищих навчальних закладів, Дніпрпетровськ, Україна

Загальний науково-педагогічний стаж: з 1998 року

Поркіна Любов Антонівна

Працює в Кременчуцькому інституті ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» з 1 вересня 2001 року. Має відповідну базову освіту:

у 1982 році закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка, спеціальність за освітою романо-германські мови і література.

Впродовж багатьох років діяльності інституту — незмінний завідувач студентської бібліотеки, яка має кращий у місті фонд навчальної літератури економічного, соціально-гуманітарного спрямування, словників. Старший викладач кафедри соціальної роботи та мовної підготовки (за суміщенням).

Протягом певного часу працювала редактором газети «Студентські обрії».

У 2013 році була головою редакційної колегії нарису «Впевнено крокуючи у майбутнє». Видання, присвячене Кременчуцькому інституту ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», розповідає про шлях,котрий пройшов за свої 15 років функціонування цей навчальний заклад.

У 2007 році стала інспектором з кадрів інституту, поєднуючи роботу на посаді з викладацькою діяльністю.

Коло інтересів: мовознавство, історія та культура України,педагогіка та народонавство.

Барно Олександр Миколайович

Кандидат  педагогічних наук, доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин та адміністрування

Сфера наукових інтересів: Проблеми фізичного здоров’я та професіоналізм фахівця ХХІ  сталіття

Освіта:

Інформація про вчене звання: Рік присвоєння присвоєно вчене звання доцента кафедри фізичної реабілітації 12.ДЦ № 026114 від 20 січня 2011 р.

Інформація про науковий ступень: Рік отримання Отримання диплому кандидата наук зі спеціальності професійна освіта КД031340 від 30.06.1990 р.

Рік захисту Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 13.00-04  професійна педагогіка, Ростовський державний педагогічний інститут РФСР, 1990 р.

Роки навчання Вища освіта: Горлівський інститут іноземних мов, спеціальність – французька мова, вчитель французької мови , Горлівка, Україна

Загальний науково-педагогічний стаж: З 1991 року

Комар Людмила Веніамінівна

Старший викладач кафедри соціальної роботи та мовної підготовки

Ідентифікатор ORCID: 0000-0003-1961-3221

Посилання на Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=xtdo0NIAAAAJ

Сфера наукових інтересів: Проблеми фонетики, фонології та теорії мовних контактів

Освіта:

1993-1999 рр. Кіровоградський державний педагогічний університет, спеціальність – англійська та німецька мови, учитель англійської та німецької мов, Кіровоград, Україна

Загальний науково-педагогічний стаж: з 1999 року

Про кафедру соціальної роботи та мовної підготовки

Кафедра соціальної роботи та мовної підготовки є випусковою і забезпечує якісну професійну підготовку здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем освіти за спеціальностями:

 1. 231 «Соціальна робота» (діючий нормативний документ Галузевий стандарт вищої освіти України із галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальність 231 «Соціальна робота», затверджений наказом МОН України №557 від  24.04.2019 р.).

Форма навчання: денна, заочна.

 • 035 «Філологія» (діючий нормативний документ Галузевий стандарт вищої освіти України із галузі знань 03 «Гуманітарні науки» спеціальність 035 «Філологія», затверджений наказом МОН України №869 від 20.06. 2019 р.).

Форма навчання: денна, заочна.

Підготовка студентів на кафедрі соціальної роботи та мовної підготовки орієнтована на професійний та особистісний розвиток фахівців, які повинні володіти значним обсягом знань, умінь та навичок у поєднанні з відповідними особистісними якостями і здатністю до творчого, нестандартного вирішення проблем; проводити науково-дослідну діяльність.

Освітній процес побудований на принципах студентоцентрованого особистісно-орієнтованого навчання, на засадах компетентнісного, системного, інтегративного підходів і спрямований на формування вмінь і практичних навичок при поглибленні спеціальних та фахових компетентностей, необхідних для майбутньої професійної діяльності.

Спеціальність 231 «Соціальна робота»

Соціальна робота ‒ це професійна діяльність в наданні допомоги людям, що потрапили в складні життєві обставини, яка відновлює їхню здатність до соціального функціонування та створює сприятливі умови для цього.

Соціальний працівник – це соціолог, соціальний психолог та менеджер, що налагоджує роботу з людьми; соціальний педагог і консультант з соціальних питань; посередник між державою, бізнесом і суспільством; конфліктолог, який вміє вести переговори, здійснювати консультаційну діяльність, сприяти регулюванню конфліктних ситуацій; експерт з соціальних проблем окремих людей і різних груп, здатний захищати їхні права та інтереси; фахівець із планування і впровадження соціальних послуг у державних та недержавних організаціях.

Навчальний процес спрямований на підготовку соціального працівника, який є фахівцем із соціальної роботи, здатний виконувати різні види професійної діяльності та володіє базовими знаннями навичками та уміннями   в галузі соціально-психологічних, педагогічних, управлінських та інших проблем.

Наші випускники можуть реалізувати себе серед актуальних напрямів подальшої професійної діяльності і займати посади:

 • у державній сфері: соціальних організаціях і службах (службах соціальної підтримки населення, службах зайнятості, державних пенсійних фондах, реабілітаційних, кризових і консультативних центрах);
 • у державних структурах, що здійснюють, поряд з основною діяльністю, соціальну роботу з окремими групами населення (у закладах і установах охорони порядку, пенітенціарних закладах, армії, в системі охорони здоров’я, освіти та ін.);
 • у недержавній сфері (суспільних і благодійних фондах, соціальних і кадрових відділах);
 • в організаціях, що займаються наданням соціальних послуг, добродійністю;
 • на підприємствах – у службах управління персоналом і організації соціального пакета;
 • у закладах та установах громадсько-політичних організацій і партій, у центрах вивчення громадської думки тощо.

Спеціальність 035 «Філологія»

«Філологія» (переклад (англійська і німецька мови) – одна із основних спеціальностей у галузі знань «Гуманітарні науки». В її межах вивчаються теоретичні та практичні аспекти міжкультурної та міжмовної комунікації. Стрімкі темпи розвитку економіки в Україні та в нашому регіоні, зокрема, потребують висококваліфікованих фахівців для сфери бізнесу, які повинні володіти іноземною мовою для забезпечення ефективної ділової діяльності.

Спеціальність «Переклад» формує системні знання з двох іноземних мов, які є життєво необхідними, щоб знайти гідне місце на ринку праці.

Фахівець, який професійно володіє двома іноземними мовами та основами економічних знань, успішно забезпечує міжмовну і міжкультурну посередницьку діяльність між представниками країн-партнерів і може самостійно виконувати професійні обов’язки фахівця із зв’язків з громадськістю та обов’язки письмового й усного перекладача в економічних структурах.

Спеціаліст, який професійно володіє двома іноземними мовами та основами економічних знань, може здійснювати безпосередній зв’язок з представниками інших країн, що забезпечує оперативність та надійність інформаційної взаємодії між партнерами.

Фахівець такого рівня може:

 • виконувати роль посередника в міжмовній та міжкультурній комунікації ділових партнерів;
 • здійснювати письмовий та усний переклад;
 • перекладати науково-технічну літературу;
 • забезпечувати організацію і підтримку інформаційних служб, діяльність яких має міжнародний характер;
 • викладати іноземні мови в середніх і вищих навчальних закладах;
 • навчати дорослих, надавати інші освітянські послуги тощо.

Перекладач з двох іноземних мов працює на посадах:

 • завідувач відділу перекладу;
 • менеджер підрозділу з реклами та зв’язків з громадськістю;
 • викладач (асистент) вищого навчального закладу;
 • гід-перекладач;
 • редактор перекладів, перекладач-консультант;
 • інокореспондент, перекладач на міжнародних конференціях, тощо.