^Вверх
Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

Наукова діяльність

Наукова робота в інституті здійснювалась відповідно до наукової комплексної теми, планів роботи кафедр та індивідуальних планів викладачів. Підводились підсумки роботи на засіданнях кафедр та доповідалась інформація на директоратах.

З 2013 року під керівництвом кандидата економічних наук, доцента, директора інституту П. І. Сокуренка проводиться робота над комплексною темою „Теоретико-методологічні засади розвитку регіональної економіки в умовах соціального партнерства”. Результати дослідження за темою:

   - опубліковано у 9 колективних монографіях (у т. ч. 3 одноосібні);

  

 

– видано 6 статей у закордонних виданнях;

– 115 статей у вітчизняних фахових виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах;

– 156 тез доповідей опубліковано у збірках міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях;

– 23 тези доповідей опубліковано у збірках міжнародних закордонних конференцій;

– захищено 1 докторську дисертацію за спец.08.00.08 – гроші, фінанси і кредит та 1 кандидатську дисертацію за спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тематика яких пов’язана з науково-дослідною темою інституту. Також у 2015 році захищено кандидатську дисертацію за спец.13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

 

Результати наукових досліджень використані викладачами Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля у підготовці та виданні навчальних посібників. Так у 2015 році видано 2 навчальні посібники, авторами яких є Сокуренко П. І. та Самодрін А. П.

 

Проведено ХІІІ Міжнародних науково-практичних конференцій аспірантів, молодих учених та науковців «Проблеми та перспективи розвитку економіки освіти регіону».

 

 

Email Marketing


Facebook #