^Вверх
Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

Студентська наука

Студентське наукове товариство (далі – СНТ) Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля є добровільною неприбутковою науково-суспільною організацією студентів. СНТ діє з метою реалізації творчого наукового потенціалу студентів та участі у виконанні науково-дослідних робіт, програм, що виконуються в інституті, а також з метою здійснення наукової, освітньої, культурно-просвітницької, творчої діяльності. 

Діяльність СНТ здійснюється відповідно до чинного законодавства України, установчих та програмних документів, наказів директора, ухвал Вченої ради. 

Основним принципом управління СНТ є колегіальність прийняття рішень з персональною відповідальністю за їх виконання. Вибори Ради СНТ здійснюються на підсумковій звітно-виборчій конференції членів СНТ шляхом відкритого голосування. 

Офіційна адреса СНТ: 39600, Україна, м. Кременчук, проспект Свободи, 79. 

Структура студентського наукового товариства

СНТ – єдиний координаційний центр студентських наукових інституцій в інституті, створений за представницьким принципом з базових структурних підрозділів – студентських наукових гуртків кафедр.

Безпосередньо студентську науку очолює науковий куратор СНТ зі складу науково-педагогічних працівників інституту, який призначається рішенням Вченої Ради та підпорядковується директору. Науковий куратор СНТ контролює роботу Ради СНТ, яку очолює Голова СНТ. 

Рада СНТ – вищій колегіальний орган керівництва організацією, що створений з метою паритетного представництва студентських наукових гуртків. 

Рада СНТ, в свою чергу, координує роботу студентських наукових гуртків кафедр, які максимально наближені до активу студентів-науковців. 

Основними науковими осередками є наукові гуртки при кафедрах. 

Мета та завдання студентського наукового товариства

Основною метою СНТ є поглиблення наукових знань, всебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів, розвиток кожним студентом і молодим науковцем своїх здібностей та їх реалізація. 

Основними завданнями СНТ є:

- активізація різних видів пошукової, науково-дослідної діяльності студентів з метою забезпечення найбільш глибокого й повного оволодіння обраною спеціальністю, формування навичок самостійного проведення наукових досліджень та творчого підходу до вирішення актуальних науково-практичних та теоретичних проблем;

- пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів, надання їм всебічної допомоги;

- забезпечення й захист прав та інтересів студентів, зокрема, стосовно організації навчального процесу й проведення наукової роботи;

- сприяння підготовці публікацій та впровадження їх результатів у практику наукових розробок студентів;

- проведення наукових конференцій, читань, семінарів, круглих столів тощо серед студентів та молодих науковців;

- набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах;

- участь студентів у міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах;

- популяризація наукової діяльності в студентських колах;

- забезпечення обігу науково-організаційної інформації;

- координація діяльності студентських наукових гуртків;

- здійснення інших видів організаційно-наукової діяльності, що не суперечать меті створення СНТ.

Email Marketing


Facebook