Кафедра міжнародних економічних відносин та адміністрування  є провідною з підготовки фахівців за спеціальностями:

–       071 Облік і оподаткування;

–        072 Фінанси, банківська справа та страхування;

–        292 Міжнародні економічні відносин; 

Єфременко Аліна Григоріївна

Очолює кафедру кандидат економічних наук, доцент Єфременко Аліна Григоріївна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та адміністрування

Ідентифікатор ORCID: 0000-0002-6212-0660

Посилання на Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=M76RmswAAAAJ

Сфера наукових інтересів: Державне регулювання обліку та аудиту в Україні в сучасних умовах господарювання та особливості бухгалтерського обліку в різних галузях економіки

Освіта:

Інформація про вчене звання: 2013р. присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку та аудиту 12ДЦ № 036471 від 21 листопада 2013 р.

Інформація про науковий ступень: 2010 р, Отримання диплому кандидата економічних наук зі спеціальності – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) ДК №058886 від 14.04.2010 р.

 2010 рік Захист кандидатської дисертації за спеціальністю – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», Київ, Україна1990-1994, Вища освіта: Полтавський кооперативний інститут , спеціальність 06.08  – «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності», економіст за спеціальністю « Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності», Полтава, Україна

Науково-педагогічний стаж: З 1994 року

Заволока Юлія Миколаївна

Заволока Юлія Миколаївна

к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та адміністрування

ORCID: 0000-0002-3616-1725

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=OYcYd5gAAAAJ&hl=uk

Наука України: ID:0040672 (http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0040672)

e-mail zavoloka06@gmail.com

Сфера наукових інтересів

 Проблеми фінансового забезпечення інвестиційного розвитку економіки країни в умовах глобалізації

Освіта

2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародних фінансів та банківської справи 12ДЦ № 039721 від 23 вересня 2014 р.

2011 р. Отримання диплому кандидата наук зі спеціальності економіка та управління національним господарством ДК № 066802 від 31.05.2011 р.

2011 р. Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством, Полтавська державна аграрна академія, Полтава, Україна

1997 – 2003 рр. Вища освіта: Кременчуцький державний політехнічний університет, спеціальність – економіка підприємства, спеціаліст з економіки підприємства, Кременчук, Україна

Науково-педагогічний стаж з 2007 р.

Малашенко Юлія Анатоліївна

Малашенко Юлія Анатоліївна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та адміністрування

Ідентифікатор ORCID: 0000-0001-5748-8906

Посилання на Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=jNGrpKQAAAAJ

Сфера наукових інтересів:

Управління капіталом страхових компаній та особливості функціонування цифровізації в Україні

Освіта:

Інформація про науковий ступень: 2016 р, Отримання диплому кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 — Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) ДК №033912 від 26.02.2016 р.

 2016 рік Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне, Україна

2000-2005, Вища освіта: Кіровоградський національний технічний університет, спеціальність – облік і аудит, магістр з обліку і аудиту, Кіровоград, Україна

Науково-педагогічний стаж: З 2005 року

Сідненко Марина Вікторівна

Сідненко Марина Вікторівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та адміністрування

Ідентифікатор ORCID: 0000-0003-3280-8496

Посилання на Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=KRW-yuAAAAAJ&hl=uk

Сфера наукових інтересів:

Питання міжнародного бізнесу та інновацій

Освіта:

Вища освіта:

1982-1988 рр. — Ленінградський політехнічний інститут, спеціальність – технологія спеціальних матеріалів електронної техніки, інженер електронної техніки, Ленінград, РСФСР;

1999 р. — Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права, спеціальність – маркетинг, економіст-маркетолог, Кременчук, Україна;

2016-2017 рр. — Університет імені Альфреда Нобеля, спеціальність — міжнародні економічні відносини, спеціаліст з міжнародної економіки, Кременчук, Україна.

Науково-педагогічний стаж: З 2000 року

Івко Андрій Володимирович

Івко Андрій Володимирович

Старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин та адміністрування

Ідентифікатор ORCID: 0000-0002-4083-3678

Посилання на Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=dXGDRXkAAAAJ&hl=uk

Профіль «Наука України»: ID: 1476018 Посилання: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1476018

Сфера наукових інтересів:

Управління фінансами в умовах хаотично структурованої економіки

Освіта:

1999-2004 р.р. Вища освіта: Дніпропетровський університет економіки та права, спеціальність – фінанси, спеціаліст з фінансів, Дніпропетровськ, Україна

Науково-педагогічний стаж: З 2004 року

Формуючи сучасного фахівця науково-педагогічний персонал кафедри звертає увагу на найгостріші соціальні проблеми сьогодення, дотримання принципів загальнолюдської моралі, справедливості, патріотизму, політичної поміркованості та підвищення громадської активності здобувачів вищої освіти.

Стратегічними напрямами діяльності кафедри є забезпечення належної якості освіти і підвищення конкурентоспроможності випускників шляхом покращення матеріальної бази; впровадження новітніх форм та методів навчання; розширення кола міжнародної діяльності та міжнародних наукових зв’язків; проведення міжнародних науково-практичних конференцій; посилення співпраці з місцевими органами влади та бізнесовими структурами.

Завдання кафедри:

– упровадження інноваційних навчальних технологій, сучасних форм дистанційного навчання, видання навчальних посібників та підручників, поповнення баз даних електронних підручників, методичних посібників та допоміжних матеріалів для здобувачів вищої освіти очної та заочної форм навчання;

– сприяння розвитку умінь, навичок, практичних здібностей та стимулюванню творчої самостійної роботи здобувачів вищої освіти;

–  удосконалення професійно-практичної підготовки здобувачів вищої освіти, технології надання їм знань, умінь і навичок, що забезпечує випускникам конкурентоспроможність на ринку праці: активне соціальне партнерство з роботодавцями на підставі довготермінових договорів про співробітництво, залучення практичних працівників до освітнього процесу, зокрема, проведення практичних та семінарських занять, занять на виробництві, керівництва виробничою практикою, участі у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах;

–   налагодження співпраці з суб’єктами господарювання з метою здійснення наукових досліджень за договірними темами, грантами; розвиток міжнародного співробітництва із зарубіжними вищими навчальними закладами.