Вся гордість учителя в учнях, в зростанні посіяного ним насіння

Д. Менделєєв. 

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Холод Борис Іванович – президент Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Клубу ректорів Європи.

 Історія Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда бере свій початок з далекого 1998 року. Тоді доктор економічних наук, професор Холод Борис Іванович, ректор Дніпропетровської Академії управління, бізнесу та права (ДАУБП), за підтримки Автозаводського райвиконкому м. Кременчука, створив в нашому місті структурний підрозділ під назвою Кременчуцька філія Дніпропетровської Академії управління, бізнесу та права (КФ ДАУБП).

  З того часу кардинальні зміни відбулись у базовому вищому навчальному закладі:

 — У грудні 2001 року, в зв’язку з виходом на європейський освітній рівень, Дніпропетровська Академія управління, бізнесу та права перетворилася на Дніпропетровський Університет економіки та права (ДУЕП), а Кременчуцька філія, відповідно, на Кременчуцький інститут Дніпропетровського Університету економіки та права (КІ ДУЕП).

  — У травні 2005 р. ДУЕП акредитовано в цілому за найвищим IV рівнем.

 — У вересні 2007 р. ректор Б.І.Холод у м. Болонья (Італія) особисто підписав Велику Хартію університетів.

  — У жовтні 2010 р. за визначні досягнення у розвитку світового Нобелівського руху Дніпропетровський університет економіки та права отримав почесне ім’я Альфреда Нобеля.

  — У травні 2011 р. ДУЕП ім. А.Нобеля отримав міжнародні сертифікати відповідності системи управління якістю вимогам світового стандарту ISO 9001:2008.

  — У вересні 2011 р. ДУЕП отримав статус класичного університету і змінив свою назву на Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. Це черговий раз підтвердило статус університету як загальновизнаного НАЦОНАЛЬНОГО ЛІДЕРА У ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ.

  Сьогодні Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля є ЛІДЕРОМ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ РЕГІОНУ. 

Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

Наведена нижче хроніка основних подій з життя інституту відображає динаміку його постійного розвитку.

   Керівниками навчального закладу в різний час були:

  — Залєсов Марат Давидович – кандидат технічних наук, доцент, з 1998 р. по 2004 р. директор Кременчуцької філії Дніпропетровської академії управління, бізнесу та права.

  — Лісовенко Валентин Дмитрович – кандидат технічних наук, доцент, з 2004 р. по 2005 р.

  — Зайцев Євгеній Павлович – кандидат фізико математичних наук, з 2006 р. по 2008 р.

  — Сокуренко Петро Іванович – кандидат економічних наук, доцент, у грудні 2008 р. обраний на посаду директора демократичним шляхом на виборах колективу; директор з 2009 р. по 2017 р.

  • Татарінов Вадим Вадимович — кандидат економічних наук, призначений на посаду директора 2017 р., є очільником інституту по теперішній час.

Перші роки діяльності інституту – це період становлення, започаткування традицій, набуття досвіду у різних напрямах діяльності.

  Починалося все практично з нуля. Це стосувалось вирішення проблем формування кадрового складу, створення матеріально-технічної бази інституту, організації його структурних підрозділів. Одним із найперших і найважливіших став факультет перепідготовки кадрів та підвищення кваліфікації (ФПК).

   То був сприятливий час для розвитку: держава виділяла кошти на перенавчання громадян з метою отримання ними другої вищої освіти. Робота ФПК мала два дуже важливі аспекти: грошові надходження значною мірою допомагали у становленні навчального закладу, одночасно привертаючи увагу як до закладу, який надає якісні освітні послуги.

   Будь-яке підприємство, установа чи організація починається з колективу який з першого дня існування закладу створив атмосферу трудової звитяги і творчого пошуку. 

 Творчий пошук – це щоденний стан колективу. Як результат – відкриття нових спеціальностей (з 1998 року уже працювали кафедри економіки підприємства, обліку і аудиту, фінансів, маркетингу, іноземних мов, з 2003 р. – економічної кібернетики, у 2004 р. – міжнародної економіки. Ще один важливий напрямок – розвиток науки. В 1999 році на належному рівні проведена перша наукова конференція студентів і молодих вчених Кременчуцької філії Дніпропетровської академії бізнесу і права. Щорічні наукові конференції стали традиційними, рівень учасників – кількість докторів наук, кандидатів наук, якість представлених матеріалів, – постійно зростали. Згодом у 2005 році, конференції отримали статус міжнародних. Поряд з представниками вищі навчальні заклади (ВНЗ) різних регіонів України, їх учасниками стали студенти та викладачі з Польщі, Росії, Білорусі.

   Особливістю інституту є те, що з перших днів функціонування тут дотримуються принципу системності в організації навчального процесу для різних категорій: учнів, студентів та слухачів. В інституті активно готують школярів Кременчука, Світловодська, Горішніх Плавнів, навчальних закладів Кременчуцького та інших районів до вступу у вищі навчальні заклади на підготовчих курсах. Наступний етап – навчання студентів з метою отримання необхідних знань, професійних навичок та диплому бакалавра.

   Сьогодні в інституті здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями:

   — Філологія

   — Міжнародні економічні відносини

   — Економіка підприємства

   — Маркетинг

   — Фінанси, банківська справа та страхування

   — Соціальна робота

   — Облік і оподаткування

  Підготовка висококваліфікованих фахівців в КІ ДУ ім. А.Нобеля можлива завдяки впровадженню Європейських стандартів освіти. У 2005 р. інститут був першим ВНЗ Кременчука, в якому почалося впровадження Болонської системи.

  Освітня діяльність Кременчуцького інституту ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» базується на ґрунтовному дослідженні ситуації на ринку праці та вивченні напрямів підготовки вищих навчальних закладів і середніх спеціальних закладів регіону.

  В Інституті значна увага приділяється інформаційно-технічному забезпеченню навчального процесу. Навчальні аудиторії обладнані сучасними комп`ютерами, мультимедійними комплексами та програмним забезпеченням. Крім того, діє лінгафонний мультимедійний клас для вивчення іноземних мов. Локальна мережа Університету і необмежений доступ до інформаційних ресурсів мережі Інтернет та Інтранет дозволяє підвищити інформаційність навчальних занять зі спеціальних, мовних та інших дисциплін. За допомогою комп`ютерних аудіо-, відеокурсів, проведення рольових та ділових ігор, використання кейсів, виконання індивідуальних та групових короткострокових та довгострокових навчальних проектів, проведення майстер-класів висококваліфікованими фахівцями підприємств та установ м. Кременчука вивчаються фахові дисципліни.

 У рамках автоматизації управління Кременчуцького інституту ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» на засадах освітнього менеджменту в межах управлінської інформаційної системи «1С:Підприємство 8.2» у конфігурації «Бухгалтерський облік для України» ведеться постійна технологічна, інформаційна та методична підтримка роботи приймальної комісії, студентського деканату, кафедр, бухгалтерії інституту; функціонують створені автоматизовані робочі місця директора та його заступників.

 Інститут видає навчально-методичну літературу і повністю забезпечує навчальний процес з дисциплін фаху за ліцензованими напрямами підготовки (спеціальностями).

  Бібліотечний фонд Університету є штрих кодованим і складає більше 180 тис. примірників, систематично оновлюється іноземною і вітчизняною навчальною і науковою літературою. Періодичні видання налічують: журналів – 118, газет – 26. В інституті бібліотечний фонд містить більше 14 тис. примірників. Рівень забезпечення студентів підручниками і навчальними посібниками відповідає чинним вимогам. Бібліотека оснащена автоматизованою комп`ютерною бібліотечною системою і доступом до мережі Інтернет (У читальних залах – Wi-Fi). Автоматизовані системи управління «Університет» та «Бібліотека» дозволяють накопичувати в електронному вигляді підручники, посібники, пакети прикладних програм, законодавчі, інструктивні, нормативні, довідкові, методичні й інші матеріали; ефективно використовувати їх у навчальному процесі та при підготовці курсових і дипломних робіт; дозволяє удосконалювати проведення та контроль навчального процесу. 

Бібліотека інституту – скарбниця духовних надбань

 Інститут знаходиться у процесі постійного пошуку новітніх технологій навчального процесу, його організації тощо. Тільки за останні роки було започатковано та реалізовано більше 10 інноваційних проектів, а саме: масове застосування комп’ютерної та мультимедійної техніки у навчальному процесі; запровадження комп’ютерного тестування для проведення всіх форм контролю; реорганізація управління навчальним закладом відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2008 «Системи управління якістю» стосовно надання освітніх послуг; запровадження внутрішньої системи оцінювання окремих напрямків підготовки та структурних підрозділів Інституту; створення Громадської ради з оцінки професійних компетенцій випускників за участю роботодавців і представників бізнес-організацій м. Кременчука та Центру управління якістю.

  У травні 2014 р. Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» отримав сертифікат відповідності вимогам ДСТУ ISO 9001: 2009 (ISO 9001: 2008 IDT). 

Сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001: 2009 (ISO 9001: 2008 IDT)

Унікальним явищем в системі вищої освіти регіону є створена в інституті Громадська рада з оцінювання якості освіти, яка об’єднала дуже поважних людей, керівників відомих у регіоні та в Україні підприємств і установ. Громадська рада з оцінювання якості освіти активно співпрацює з Центром «Кар’єра», мета якого – організація практик, стажувань та працевлаштування випускників інституту. 

 Громадська рада з оцінювання якості освіти

Відповідність високим вимогам європейських стандартів освіти створює належні передумови для чергового успішного проходження державної акредитації вже існуючих напрямів підготовки. Отримання Дніпропетровським університетом імені Альфреда Нобеля статусу класичного університету, зробило першочерговим завдання підготовку до відкриття нових напрямів (спеціальностей).

  Інститут отримав ліцензії напрямів підготовки «Менеджмент і адміністрування» та «Соціальна робота». Ліцензована також діяльність з навчання іноземних громадян за акредитованими напрямами підготовки. Суттєве їх збільшення стало можливим завдяки потужному потенціалу викладачів інституту які мають наукові ступені та вчені звання відповідного спрямування та чималий досвід роботи.

   Статус лідера економічної освіти регіону Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» отримав завдяки дійсно видатним досягненням. Інститут має краще інформаційне забезпечення навчального процесу в регіоні. В інституті функціонує об’єднана автоматизована система управління навчальним процесом, система дистанційної освіти. Викладачі інституту використовують найсучасніші технології навчання. Постійно піклуючись про кадрове забезпечення якості освіти, керівництво Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», створило потужний науковий потенціал, що дозволив об’єднати навколо освітніх, економічних, громадських та соціальних ініціатив інституту творчі сили регіону: видатних спортсменів, педагогів, вчених, керівників освіти, урядовців, керівників різноманітних економічних установ та підприємств.

  Наукова діяльність Кременчуцького інституту ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» здійснюється на основі комплексної науково-дослідної теми «Теоретико-методологічні засади розвитку регіональної економіки в умовах соціального партнерства».

  Викладачі інституту, досліджуючи наукові проблеми окремих важливих галузей економіки та соціального життя, здійснюють науковий аналіз проблем підприємництва, кредитування, інвестування, економічного моделювання, інноваційної педагогіки, профільної освіти, професійної і допрофесійної підготовки, формування компетенцій, інтерактивних методів навчання, лексичних запозичень.

 За останні роки викладачами інституту підготовлено та захищено 15 кандидатських і 3 докторські дисертації. Здобувачі наукових ступенів активно працюють над розробкою актуальних проблем національної економіки, педагогіки та філології.

 За підсумками наукових досліджень професорсько-викладацьким складом інституту підготовлено і видано 12 монографій, 4 навчальних посібника (з них 1 – з грифом «Рекомендовано МОН України»), опрацьовано більше 25 авторських методик контролю знань студентів, навчальний процес забезпечено методичною та навчально-методичною літературою на 100%.

  У зв’язку з сучасними тенденціями в освітній галузі важливого значення набуває зростання кількості в базах даних робіт викладачів Інституту в міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Kopernicus тощо).

 За результатами виконання попередньої комплексної науково-дослідної теми інституту «Методологічне забезпечення прискорення соціально-економічного розвитку Кременчуцького біосферного регіону» опубліковано колективну монографію «Теоретико-методологічні засади прискорення процесів соціально-економічного розвитку регіону» за загальною редакцією П.І. Сокуренка.

Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» є активним учасником міжнародних молодіжних проектів та форумів. Студенти інституту неодноразово зустрічались з іноземними дипломатами у посольствах зарубіжних країн в Україні, керівниками Департаментів Міністерства закордонних справ та працівниками представництв міжнародних організацій. 

  Сьогодні Інститут співпрацює у навчальній та науковій сферах з зарубіжними вищими навчальними закладами і розвиває в цьому напрямі партнерські відносини з вищою школою економіки (м. Бигдощ, Польща), Технічним університетом (м. Варна, Болгарія), Ростовським державним економічним університетом, Барановицьким державним університетом (Білорусь).

Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» чітко визначає громадську та соціальну складову своєї діяльності і в цих питаннях ефективно співпрацює з органами місцевого самоврядування Кременчука.

 Так, у 2009 році, одним із перших вищих навчальних закладів України, за підтримки міської влади, Кременчуцьким інститутом ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» створено Університет третього віку, головною метою якого є піднесення освіти дорослих людей і розвиток духовно-інтелектуальних можливостей українського суспільства. 

Підписання угоди про створення Університету ІІІ віку

У 2012 р. інститут при підтримці міської влади, особисто мера міста Бабаєва О.М. успішно почав реалізувати ще один соціальний проект: створення умов для навчання студентів з обмеженими фізичними можливостями. 

Урочисте вручення студентських квитків студентам з обмеженими фізичними можливостями

Окреме місце серед соціальних проектів інституту займає єдина в регіоні школа творчого розвитку особистості «Прометей». Вона стала основою для розвитку і поглиблення партнерських стосунків викладачів і студентів, завдяки чому юнаки та дівчата відчувають себе причетними до всіх справ, що відбуваються в інституті. Так, голова студентського самоврядування офіційно є членом директорату, голова студентського наукового товариства – член вченої ради вищого навчального закладу Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля».

 Найбільш масштабний освітній, соціально-економічний та громадський регіональний проект КІ ДУ ім. А. Нобеля – освітній округ „Науково-навчальний комплекс багаторівневої безперервної освіти «Профільна освіта регіону», що об’єднав 25 навчальних закладів Полтавської і Кіровоградської областей та розрахований на 25 років і більше з метою покращення соціально-економічного життя Кременчука (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14. 10. 2011 р. № 1193.) 

Члени ради науково-навчальний комплекс багаторівневої безперервної освіти «Профільна освіта регіону»

В інституті створені всі умови для розвитку студентського самоврядування, основним завданням якого є захист прав та інтересів студентів, розвитку їх навчальної, наукової та творчої діяльності. Студентська рада має власні традиції, перевірені часом. Це систематичний моніторинг успішності груп і студентів, організація благодійних акцій та участь у загальноміських («Святий Миколай – дітям», «Серце до серця»,«За єдину Україну» та ін.). щорічні конкурси «Міс КІ ДУ ім. А.Нобеля», «Містер КІ ДУ ім. А.Нобеля», конкурс на кубок КВК директора інституту, тощо. 

Студенти – наша гордість

За 22 роки Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (далі КІ ДУ ім. А.Нобеля) підготував більше 9000 фахівців зі спеціальностей: економіка підприємства, облік та аудит, маркетинг, філологія (переклад), економічна кібернетика, міжнародна економіка, фінанси та банківська справа.

 Випускники інституту є його гордістю. Вони займають гідне місце у громадському та економічному житті міста, регіону, України, працюють у виконавчій владі, органах міського самоуправління, керівниками структурних підрозділів великих підприємств, керівниками підприємств малого і середнього бізнесу, фінансових установ, провідними фахівцями багатьох підприємств. Своєю успішною працею вони покращують соціально-економічне життя Кременчука. 

Всього було пройдені за ці років: злети і розчарування, успіхи і гіркота від невдалих проектів. Але завжди була віра у здорові сили колективу, його всеперемагаючий корпоративний дух і надія на те, що нам з колегами-однодумцями все до снаги і кращі часи – попереду.

Ми єдині!

 Наша мета – освіта впродовж всього життя